۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

‌ فرونشست زمین بە عمق حداقل 10 متر و بە طول 30 متر، در منطقە تونل خورینج!

این یک هشدار جدیست برای همە!

“مرگ تدریجی”

فرونشست زمین در پائین دست روستای “خورینج” از آثار مخرب و غیر قابل جبران بە دلیل استخراخ آبهای زیرزمینی با حفر بیش از 10
چاە عمیق از طرف شرکت “فاطر” زیر مجموعە “شرکت سد سازی خاتم الانبیاء”!

دانشمندان و کارشناسان فرونشت زمین را نشانە “مرگ تدریجی” زمین می دانند بە این دلایل کە:
آب زیرزمینی از نظر اکولوژیکی بسیار مهم بودە و موجب پایداری رودخانەها، تالابها، دریاها و همچنین اکوسیستم های زیرزمینی در آبخوانهای کارستی یا آبرفتی می شوند.
افت آبهای زیر زمینی در آبخوانهای بهرەبرداری شدە این پتانسیل را دارد کە آسیب شدید و جبران ناپذیری بە اکوسیستم های آبی و خاکی وارد کند.
فرونشست زمین کە همان مرگ زمین نامیدە می شود زمانی اتفاق می افتد کە، مقدار زیادی آب از زیر زمین برداشت شود، فضای زیر سطح بالایی خالی و در نتیجە باعث فروپاشی زمین می شود، نتیجە این اتفاق در نقاطی شبیە دهانەهای آتشفشان یا بە صورت شیار و ترک‌های طولی قابل مشاهدە است.

همچنانکە در اطلاعیە قبلی این انجمن گزارش شدە بود استخراج منابع آبی جهت خشکانیدن تمامی آبهای زیرزمینی این منطقە بە منظور تمام کردن پروژە تونل 35 کیلومتری انتقال آب سد کانی سیب بە شهرستان نقدە، علاوە بر اینکە تمام پروژەهای سدسازی مغایر با محیط زیست سالم می باشد، آثار مخرب تونل و حفر چاههای عمیق از دیگر مخاطرات مازاد بر کل پروژە بودە کە آثار مخرب زود هنگام آن در گزارشهای بعدی بە اطلاع مسئولین و عموم مردم خواهد رسید.

جای بسی تامل است کە برای تمام کردن پروژەای خطرناک بە نام انتقال آب بایستی بە عملی خطرناکتر یعنی خشکانیدن آبهای زیر زمینی دست برد!

لازم است استاندار محترم، نمایندە مردم محترم پیرانشهر و سردشت، فرماندار و دیگر ادارەهای مربوطە، جهت توقف زیانبار استخراج بیهودە آبهای این منطقە در راستای جلوگیری از فجایع بیشتر و جبران خسارات واردە بە منابع ملی هر چە سریعتر عملا اقدام نمایند.

انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر
18 خرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *