۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

چاونیوز: “انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر” نسبت بە استخراج و خشکاندن آبهای زیر زمینی منطقە مخصوصا روستای “خورینج” شهرستان پیرانشهر توسط شرکت نظامی “فاطر”، زیر مجموعە قرارگاە سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، هشدر دادند

اکوساید و جنایت علیە محیط زیست پیرانشهر!

هموطنان گرامی!
نمایندە محترم مردم شریف شهرستانهای سردشت و پیرانشهر!
فرماندار محترم و کلیە ادارات مربوطە!

همچنانکە مستحضر هستید، شرکت فاطر در راستای انتقال آب سد کانی سیب در پائین دست روستای خورینج بە طول 1700 متر، بە علت آبرفتی بودن این مسیر دچار مشکل در حفر تونل 35 کیلومتری پیرانشهر بە نقدە شدە است.
با توجە بە این موضوع، امکان انتقال آب از طریق تونل میسر نیست؛ لذا مهندسین در پی خشکانیدن کلیە منابع آبی زیر زمینی این منطقە، با ایجاد 10 چاە عمیق با قطر 15 اینج و دو چاە عمیق دیگر کە در حال حفر هستند، می باشند کە یک سال تمام از این اقدام ضد محیط زیستی می گذرد. کارشناسان منابع آبی اظهار می دارند کە تخلیە آب مورد نظر حد اقل 3 سال طول می کشد!
این در حالی است کە می توان از راە دیگری برای انتقال تا ورودی تونل در روستای خورینج بە صورت پمپاژ از طریق لولە اشارە نمود.

گزارشها حاکیست کە قبل از احداث سد و ایجاد تونل، کارشناسان از آبرفتی بودن این مسیر مطلع بودەاند ولی منافع مادی این شرکت و همچنین اصرار بر تخریب محیط زیست منطقە از طریق ساخت سد کانی سیب، مانع از آشکار کردن این موضوع بودە است.
در صورت ادامە استخراج آبهای زیر زمینی بە بهانە تونل، در آیندەای نزدیک شاهد خشک شدن تمامی چشمەها، فرونشست زمین و خشکانیدن منابع آبی زیرزمینی خواهیم شد کە این امر خطرناک در حال حاضر نیز با خشک شدن بسیاری از چشمەها و چاههایی کە قبلا جهت مصارف کشاورزی روستاهای مجاور ایجاد شدە بودند، قابل تائید است.

هم‌میهنان گرامی!
کلیە منابع زیست محیطی از جملە آبهای زیر زمینی سهم نسل‌های آیندە نیز می باشد و کارشناسان هشدار دادەاند کە تنها جهت مصرف شرب بایستی از آبهای زیر زمینی استفادە نمود لیکن مشاهدە می شود کە بە غیر از مجوزهای دادە شدە بە مردم جهت مصارف کشاورزی، شرکتهای دولتی و نظامی در منطقەای مانند پیرانشهر کە این شهر را بدون صاحب قلمداد می کنند آن را بیهودە استخراج نمودە، بدون آنکە کسی توانایی کوچکترین اعتراضی را داشتە باشد!
با توجە بە آگاهی کارشناسان سد کانی سیب و تونل انتقال آب نسبت بە مضرات استخراج آبهای زیر زمینی، این موضوع عامدانە توصیف شدە و کاملا در تضاد با اصل 50 از قانون اساسی و همچنین قوانین زیست محیطی بودە و تنها در راستای منافع اشخاص و سازمان تلقی می شود؛ لذا، ضمن اصرار بر اعتراض مجدد نسبت بە احداث کلیە سدها در منطقە پیرانشهر و انتقال آب پیرانشهر، خواستاریم در کمترین زمان ممکن نسبت بە توقف استخراج آبهای زیرزمینی این منطقە، اقدامات جدی صورت پذیرد.

انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر
10 خرداد 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *