۱۱ مرداد سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

نهادهای مدنی کردستان بیانیەای در رابطە با کشتار کولبران منتشر کردند

چاونیوز: با نزدیک شدن بە روز جهانی حقوق بشر چهار نهاد جامعە مدنی کردستان ایران با انتشار بیانیەای از کشورهای مسئول و دمکراتیک همچنین نهادهای حقوق بشری درخواست میکند کە، در برابر کشتار روزانە و پیاپی کولبران کرد در کردستان ایران واکنش جدی نشان دادە و بانیان و فرماندهان مربوطە هنگ مرزی کە عامل اصلی این کشت و کشتار هستند مورد تحریم قرار دادە و آنها را در لیست ناقضان صریح حقوق بشر قرار بدهند.

در بخشی از این بیانیە آمدە:
کولبری شغل یا حرفە نیست بلکە کاری سخت و پرخطر است کە بخشی از مردم کرد مناطق مرزی کردستان ایران بەدلایل نبود زیرساختهای اقتصادی، فقر، تبعیض، بیکاری، نبود فرصتهای شغلی برابر، عدم وجود شرکتها و کارخانجات و… بە آن روی آوردەاند و هرروز توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی باشلیک مستقیم گلولە کشتە یا زخمی می شوند. این انسانهای بیگناه و زحمتکش اگر از تیررس نظامیان خارج شوند با خطر سقوط از ارتفاعات بلند، خطر انفجار مینهایی کە توسط همان رژیم کارگذاشتە شدە، محاصرە شدن در برف و کولاک و بهمن با خطر مرگ روبەرو میشوند.

موسسات مدنی(مرکز حقوق کودکان کردستان ایران، اتحادیە زنان دمکراتیک کردستان، اتحادیە ملی دانشجویان کرد و مرکز حقوق بشر کردستان ایران )با چند زبان زندە دنیا بخش زیادی از نهادهای حقوق بشری جهانی، نمایندگان پارلمان اتحادیە اروپا، آمریکا و همچنین شخصیتهای برجستە سیاسی حقوق بشری را از این بینایە برای حمایت و پشتیبانی مطلع کردە است.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است:
طی دە ماه گذشتە سال جاری(٢٠٢٠) ١٨٧ کۆڵبەر کشتە و یا زخمی شدەاند کە از این تعداد ۵٩ کولبر کشتە و ١٢٨ تن نیز زخمی شدەاند کە حال برخی از زخمی شدگان بەدلیل فقروتنگدستی و یا ترس از بازداشت با مراجعە بە بیمارستان وخیم گزارش شدە است.
ما جمعی از نهادهای حقوق بشری و جامعە مدنی کردستان ایران با کمال احترام از شما درخواست داریم کە در برابر حجم زیاد نقض آشکار حقوق بشر در کردستان مخصوصا کشتار کولبران واکنش نشان دادە و پیشنهاد میکنیم کە بانیان و فرماندهان مرزی با مشخصات:

سرتیپ پاسدار احمدعلی گودرزی فرماندەکل مرزبانی(هنگ مرزی)، سردار یحیی حسین خانی(فرماندە هنگ مرزی استان آذربایجان غربی)،سردار علیرضا مرزبانی(فرماندە هنگ مرزی استان کردستان)، سرهنگ یحیی الهی(فرمانده هنگ مرزی استان کرمانشاه) و سرهنگ کیاست سپهری(فرماندە هنگ مرزی استان ایلام)بە دلیل این جنایات در حق کولبران کرد از طریق دستور تیراندازی مستقیم و مرگ هزاران کولبر طی سالیان گذشتە مورد تحریم سازمان ملل قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *