۱۰ مرداد سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

تاثیرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک/ انجمن ژیوای پاوە

چاونیوز: بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در اثر آتش سوزی تغییر میکنند.

تغییرات خاک تحت تأثیر آتش، به خاطر حرارتی است که تولید می شود که برای تغییر در خصوصیات شیمیایی (مواد آلی) و در پی آن تغییرات فیزیکی و بیولوژیکی کافی است. تغییرات شیمیایی در خاک بعد از آتش سوزی، مهمتر از دو فاکتور دیگر است زیرا تغیییر در مواد آلی و چرخه عناصر غذایی میتواند پتاسیل تولید اکوسیستم را تغییر دهد.عناصر ذخیره شده در ماده آلی هنگام آتش، آزاد شده و بخشی دیگر به اشکال قابل دسترس گیاهان و میکروارگانیسم ها تبدیل می شوند که به علت عدم ایموبلایزه، به راحتی شسته شده و از دسترس آن ها خارج می گردند. بنابراین افزایش دسترسی گیاهان به عناصر غذایی، بعد از آتشسوزی بصورت موقت بوده و بسرعت از دسترس خارج می شوند. همچنین ساختمان خاک یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک است که تحت تأثیر آتش تغییر میکند که دلیل آن را باید تغییر ماده آلی خاک دانست که در درجه حرارت نسبتا پایین از بین می رود. تخریب ساختمان خاک نیز افزایش وزن مخصوص ظاهری، کاهش خلل و فرج، کاهش تولید و افزایش رواناب و فرسایش را بعد از آتشسوزی در پی دارد که به علت از بین رفتن شرایط مطلوب زیستی، زندگی برای بسیاری از جانداران خاکزی سخت میگردد و جمعیت آنها رو به کاهش می رود. بنابراین می توان گفت، مواد آلی نه تنها نقش کلیدی در خصوصیات شیمیایی خاک دارد بلکه بر خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک نیز موثر است. یکی از تأثیرات مهم آتش کاهش نفوذپذیری خاک و ظرفیت نگهداری آب و بطور کلی چرخه هیدرولوژیکی است که در نتیجه آن رواناب افزایش یافته و زمینه ایجاد سیل و فرسایش فراهم می شود. خاک، آب و موجودات زنده از عوامل موثر در تعادل و پایداری اکوسیستم جنگلی می‎باشد که هرسه آن تحت تاثیر آتش‎سوزی‎های شدید تخریب می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *