۳۰ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد

(گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاه قضا، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە نخست سال ١٣٩٩)

کردستان ایران در سال جدید(١٣٩٩) و سە ماهە اول سال(فصل بهار) بە مثابە سنوات گذشتە بیشترین آمار نقض حقوق بشر را در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص دادە شدە است.

با توجە بە اطلاعات و اخبار رسیدە بە مرکز حقوق بشر شرق کردستان، تنها در سە ماهە نخست سال جاری بیش از ٣٠٠ مورد خشن نقض حقوق بشری در کردستان ایران روی دادە است.

در این مدت کە جامعە جهانی سرگرم اپیدمی جهانی کرونا ویروس(کووید ١٩) بودە و حکومتها با تمام توان خود سعی در کنترل و خدمت رسانی بە ملتهای خود بودەاند، ۵٩ کولبر و کاسبکار کرد در مناطق مختلف کردستان قربانی سیاستهای غلط و دشمن مابانەی جمهوری اسلامی ایران درحق بە ملت کرد شدەاند. از این ۵٩ کولبر ٢۴ تن کشتە و ٣۵ تن نیز زخمی شدەاند، همچنین ٢ کولبر نیز بە دلیل انفجار مین قسمتی از پای خود را از دست دادەاند.

تداوم کشتار کاسبکاران کرد طی سال جدید در حالی است کە سال گذشتە نیز (١٣٩٨) ٢۴٠ کولبر و کاسبکار کرد با تیراندازی مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاعات بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح، سرمازدگی جان خود را از دست دادە و یا زخمی شدە بودند.  از آن تعداد ٧٣ تن کشتە و همچنین ١۶٧ تن نیز زخمی شدە بودند.

همچنین در سە ماهە اول سال جاری(١٣٩٩)، ١٠۶ تن از فعالان سیاسی و مدنی توسط نهادهای امنیتی بە اتهام کنش و فعالیت‌های امنیتی و سیاسی دستگیر و بازداشت شدەاند. تعدادی از این بازداشت شدگان بعد از مراحل بازجویی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تا زمان دادگاهی بە قید وثیقە و بە طور موقت آزاد شدەاند، از این تعداد ٣۶ تن محاکمە و با صدور حکم ٢ ماه تا ٢۵ سال زندانی (جمعا ٢٣٧٢ ماه) زندان مواجە شدەاند، همچنین یک زندانی سیاسی بە جرم عضویت در یک حزب کردی مخالف جمهوری اسلامی بە حکم اعدام محکوم شدە است و در این میان دو بازداشتی سیاسی کرد نیز در زیر شکنجە جان خود را از دست دادەاند.

طی سە ماهە نخست سال ١٣٩٩ حداقل ١۵ زندانی کرد اعدام شدەاند کە مصطفی سلیمی یکی از این اعدام شدگان بودە کە توانستە بود از زندان سقز فرار کند؛ اما بعداز آنکە بە خاک اقلیم کردستان رسیدە بود بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی ایران دادە شدە بود. همچنین هدایت عبداللەپور، اهل اشنویە، متاهل و پدر دو فرزند کە روز ٢٢ اردیبهشت بە اتهام عضویت حزب دمکرات تیرباران و خبر اعدامش یک ماه بعد بە خانوادەاش اعلام شد. ١٣ تن دیگر کە در فصل بهار ١٣٩٩ اعدام شدەاند بە جرایم قتل عمد یا جرایم مرتبط با موادمخدر بە اعدام محکوم شدە بودند.

با توجە بە آمارهای موجود اعدام در کردستان طی سال ١٣٩٨ کە حداقل ۴۶ اعدام صورت گرفتە بود، بە نسبت جمعیت کرد در ایران و آمار اعدام شدگان در این کشور، ملت کرد در مقام نخست این مورد نقض حقوق بشری نیز قرار گرفتە بود.

طی مدت سە ماهە نخست سال ١٣٩٩، انفجار مین  عمل نکردە در کهنە پایگاهها و مناطق مرزی کردستان بیش از ٢٨ تن کشتە یا زخمی برجای گذاشتە است کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان هویت ٩ تن را احراز کردە است. از این نە نفر کە مشخصات آنها ثبت شدە است، یک نفر جان خود را از دست دادە و هشت نفر دیگر مجروح و معلول شدەاند.

در همین سە ماهە نخست سال جاری، دەها کارگر کرد در کردستان و مناطق دیگر ایران و کشورهای همسایە بە دلیل حوادث کاری جان خود را از دست دادەاند. مرکز حقو بشر شرق کردستان در این مدت هویت حداقل ١٠ نفر را احراز کردە کە بە دلایل گوناگون ازجملە سوختگی، سقوط از ساختمان، برق گرفتگی و… جان خود را از دست دادەند.

آمار خودکشی ها در کردستان بە دلیل تشدید افسردگی در جامعە و مشکلات و معضلات اقتصادی، بیکاری، نبود شغل، مسکن و همچنین؛ بی توجهی نهادهای مربوطە دولتی و حکومتی، طی این سە ماه بسیار فراوان بودە است. در سە ماهە اول ١٣٩٩ حداقل ٧۵ مورد خودکشی موفق در کردستان ثبت شدە کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان، مشخصات و هویت ۵٩  تن را احراز کردە است. خردسالترین این افراد یک دختر ١٢ سالە و مسنترین نیز یک مرد ۵۶ سالە بودە است. شایان ذکر است این آمار بە نسبت مدت مشابهە سال گذشتە کە ۴٢ تن بودە، حالت تصاعدی بەخود گرفتە و بیشتر شدە است.

در مجموع خودکشیهای ثبت شدە سال ١٣٩٨، حداقل ٢۵٣ تن خودکشی موفق داشتەاند. از آن ٢۵٣ تن ١٢١ تن زن و ١٣٢ تن نیز مرد بودەاند. از دلایل اصلی و بارز اقدام بە خودکشی در کردستان میتوان بە بیکاری، فقر، مشکلات اقتصادی و خانوادگی اشارە کرد.

طی مدت فصل بهار ١٣٩٩، حداقل ٢٠ زندانی در زندانهای ایران بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا و نبود امکانات بهداشتی و بی توجهی مسئولین زندانها جان خود را از دست دادەاند کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان اسامی بیش از ١٠ نفر از این جان باختگان را محرز کردە است. همچنین در تاریخ ٣٠ فروردین سد معبر شهرداری منطقە ٣ کرمانشاه خانەای کوچک در محلە فدک کە گویا مجوز قانونی نداشتە و در محدودە نبودە، تخریب کردە و در اثر درگیری مامورین با خانوادە خانە خراب شدە، مادر این خانوادە تهیدست “آسیە پناهی” بە دلیل شدت کتک کاری و جراحات واردە جان خود را از دست داد.

گفتنی است این آمار و اطلاعاتی کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان انتشار میدهد، تنها آن موارد را دربر میگیرد کە حوادث بە صورت آشکار خبررسانی میشوند و از طرف منابع معتبر تایید میشوند، بە همین دلیل بە نظر این مرکز آمارها و حوادث ناشی از نقض حقوق بشر از طرف رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از دادەهای موجود میباشد.

لینک دانلود فایل pdf و جداول نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی ٣ ماه بهار امسال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *