۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر، بازداشت ۶۶ فعال سیاسی در دوماهە اول سال ١٣٩٩

چاونیوز:  (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران توسط نهادهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران)

در حالی کە کروناویروس تمامی کشورهای جهان را کم و بیش بە این اپیدمی درگیر کردە است و سیستمهای جهانی برای مقابلە با این بیماری در حال برنامەریزی برای همکاری و پشتیبانی از مردم خویش هستند، رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان در کردستان جنایت انجام میدهد.
بنابر گزارشات و اطلاعات رسیدە بە مرکز حقوق بشر شرق کردستان در دو ماهە اول(فروردین اردیبهشت) سال ١٣٩٩ حداقل ٢٢ کولبر و کاسبکار کرد با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران کشتە و یا زخمی شدەاند، از این ٢٢ کاسبکار ١٢ نفر کشتە و ١٠ تن دیگر نیز زخمی شدەاند. کولبران کرد کسانی هستند کە در مناطق کردستان از فرط بیکاری و نبود هیچ پروژە اقتصادی از روی اجبار برای امرارمعاش زندگی خود و خانوادە روی بە کولبری آوردەاند.
آمار این تعداد از کشتە و زخمیهای کولبران در دو ماهە اول سال درحالی است کە در سال گذشتە(١٣٩٨) ٢۴٠ کولبر در کردستان با تیراندازی مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاعات بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح ایرانی و همچنین سرمازدگی جان خود را از دست دادە و یا زخمی شدەاند. از مجموع این ٢۴٠ تن ٧٣ کشتە و ١۶٧ نفر نیز زخمی گزارش شدە است.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە بهانە حمل کالای قاچاق کولبران کرد را مورد هجوم قرار دادە و با کمال بیرحمی مستقیم بە سوی آنها تیراندازی میکنند، درحالی کە باتوجە بە آمارهای رسمی و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ٩۵٪ از قاچاق در ایران از طریق بنادر، مرزهای رسمی زمینی و فرودگاهای کشور انجام میشود.

از طرف دیگر، در دوماهە اول سال جاری حداقل ١٣ زندانی کرد اعدام شدەاند و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حداقل ۶۶ تن را بە بهانە فعالیتهای امنیتی ضد رژیم اسلامی و یا عضو بودن در احزاب کردی بازداشت و بە زندانها فرستادەاند و حداقل یک مورد زندانی سیاسی کرد بە حکم اعدام محکوم شدە است.
از تعداد ۶۶ تن از بازداشت شدگان در شست روز اول سال جاری، ٢١ نفر دادگاهی شدە و بە حکم ٣ ماه تا ٢۵ سال زندانی (جمعا ١۵٣۵ ماه) محکوم شدەاند.
در این بازە زمانی، ۵ تن از شهروندان کرد بە دلیل انفجار مین کارگذاشتە شدە توسط عوامل رژیم ایران زخمی شدەاند. این مینهای کارگذاستە شدە ٣٠ سال بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق بە دلیل سیاستهای خصمانە حکومت بە نسبت مردم کرد هنوز بە صورت جدی برداشت نشدەاند.
پدیدە تراژدیک خودکشی، بە مانند گذشتە گریبانگیر کردستان شدە است. در دو ماهە فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از ۵۵ نفر خودکشی یا اقدام بە خودکشی کردەاند کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان اسامی ۴۶ نفر از این تعداد را ثبت کردە است.

گفتنی است این آمار و اطلاعاتی کە مرکز حقوق بشر شرق کردستان در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان انتشار میدهد، تنها آن موارد را دربر میگیرد کە حوادث بە صورت آشکار خبررسانی میشوند و از طرف منابع معتبر تایید میشوند، بە همین دلیل بە نظر این مرکز آمارها و حوادث ناشی از نقض حقوق بشر از طرف رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از دادەهای موجود میباشد.

مرکز حقوق بشر شرق کردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *