۱۱ اسفند سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سە زمستان ١٣٩٨ شمسی

کشتە و زخمی شدن ۵۴ کولبر، بازداشت ١٨٧ نفر، صدور ٢٧٣ سال زندان علیە ٨٠ زندانی سیاسی کرد طی مدت سە ماهە اخر سال ١٣٩٨

 

(گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە آخر (زمستان ١٣٩٨ شمسی)

 

در ادامە نقض سیستماتیک حقوق بشر در کوردستان ایران توسط دستگای قضایی،  نهادهای پلیسی و امنیتی رژیم حاکم بر ایران، طی مدت سە ماهە آخر سال ١٣٩٨، حداقل ٣٢٩ مورد خشن نقض آشکار حقوق بشر رخ دادە است.

درحالی کە بیشترین میزان نقض و نادیدە گرفتن حقوق بشر گریبانگیر کولبران مناطق مرزی کردستان است، در مدت سە ماهە زمستان سال ١٣٩٨ حداقل ۵۴ کولبر و کاسبکار کرد در نتیجەی شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشتە و زخمی شدەاند، یا در پی تعقیب و گریز نیروهای دولتی جان خود را از دست دادەاند.

باتوجە بە تحقیقات و بررسیهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان، از این ۵۴ نفر قربانی سیاست خشونت و کشتار، ١٢ نفر در پی تیراندازی مسقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، انفجار مین و سقوط از ارتفاعات جان خود را از دست دادە و؛ ۴٢ نفر نیز زخمی شدەاند.

با توجه بە اینکە طی ٩ ماه گذشتە (فصول بهار، تابستان و پاییز) نیز ١٨۶ کولبر و کاسبکار کرد مناطق مرزی کردستان توسط نیروهای مرزی و دولتی جمهوری اسلامی هدف تیراندازی قرار گرفتە بودند، با احتساب این آمار در مجموع سال ١٣٩٨ خورشیدی شمار کولبران و کاسبکارانی کە با شلیک مستقیم نیروهای دولتی، انفجار مین، سقوط از ارتفاعات در پی تعقیب و گریز و سرمازدگی جان خود را از دست دادەاند بە ٢۴٠ نفر رسیدە است. از این تعداد ٧٣ نفر کشتە و ١۶٧ نفر نیز زخمی شدەاند.

در همین خصوص، روز چهارشنبە ١١ دی ماه ١٣٩٨ یک شهروند جوان کرد اهل دهگلان بە نام “نادر کریمی” درحالی کە قصد عبور از مرزهای کردستان عراق را داشت هدف تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت و کشتە شد. از طرف دیگر، در همان روز (١١ دی) در نزدیکی شهرستان جوانرود، جسد بی جان یک جوان کرد نزدیکی رودخانە “سوفیاوا” پیدا شد. هویت وی “هاشم مرادی” احراز شدە است. وی از معترضان قیام آبان ماه بود و آثار شکنجە و آزار جسمی روی بدن وی مشهود بودە است. همچنین در تاریخ ١٩ دیماه نیز جسد معترضی دیگر بەنام “سردار اعظمی” از اهالی منطقە شاهو (روانسر) استان کرمانشاه بەخاک سپردە شد. همچنین در جریان اعتراضات و راهپیماییهای آبان ماه، پیکر بی جان شخصی بە نام “نادر رضایی آبتاف” بعد از گذشت یک هفتە از مفقود شدنش روز ٨ دیماه در منطقە پرند تهران پیدا شد کە آثار زخم و شکنجە بر بدن وی پیدا بود.

طی همین مدت سەماهە پایانی سال، حداقل ١٨٧ تن بە اتهام فعالیت سیاسی، اقدام علیە امنیت جمهوری اسلامی از طریق طرفداری از احزاب سیاسی کردستان ایران بازداشت و زندانی شدەاند. شماری از این تعداد پس از مراحل بازجویی با تودیع وثیقە تا اعلام حکم از طرف دادگاه بطور موقت آزاد شدەاند، ٨٠  فعال سیاسی نیز محاکمە و مجازات سە ماه تا ١۶ سال زندان علیە آنان صادر شدە است. این دهها شهروند عادی و فعالان سیاسی در دادگاهی ناعادلانە و بدون حضور وکیل و یا حق دفاع از خود مجموعا بە ٢٧٢ سال و ١٠ ماه زندانی محکوم شدەاند.

بازداشت و دستگیری ١٨٧ فعال مدنی و سیاسی در بازە زمانی سە ماهە پایانی سال در حالی است کە در مجموع ٩ ماهە پیشین سال نیز ۶۶٧ نفر بازداشت شدە بودند و با احتساب این تعدان آمار کل بازداشت‌شدەگان بە اتهام فعالیت سیاسی در سال ١٣٩٨ بە ٨۵۴ تن میرسد.

دستگای قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنین طی زمستان سال گذشتە حکم اعدام ٨ زندانی کورد را بە اجرا در آوردە است کە بیشتر این تعداد پیشتر بە جرم ارتکاب قتل بە قصاص محکوم شدە بودند. قوە قضایی رژیم ایران از شروع سال ١٣٩٨ تا پایان پاییز نیز حداقل ٣٨ زندانی کرد را اعدام کردە بود و، با احتساب این تعداد شمار اعدام شدگان کرد در سال ١٣٩٨ حداقل ۴۶ نفر بودەاند.

انفجار مین بەجا ماندە از جنگ در کردستان نیز قربانیان دیگری گرفتە است. در زمستان سال ١٣٩٨، حداقل ١٢ نفر بر اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان نام و مشخصات ۵ نفر از این حادثەدیدگان را ثبت و منتشر کردە است. از این ۵ نفر قربانی انفجار مین کە جملگی در استان کرمانشاه اتفاق افتادە است، سە تن کشتە شدە و دو قربانی دیگر نیز قطع عضو شدەاند. با احتساب ١۵ قربانی دیگر انفجار مین طی ٩ ماهە پیشین سال، شمار قربانیان انفجار مین و مهمات جنگی در کردستان در سال ١٣٩٨ بە ٢٠ تن رسیدە است. گفتنی است بە دلیل نبود شفافیت و عدم اطلاع رسانی دقیق بە یقین آمار قربانیان انفجار مین در کردستان بیش از این تعداد اعلام شدە می‌باشد.

آمار بالای خودکشی در کردستان نیز گویای سیاست عدم توسعە در کردستان و پیامد بحران‌های متعدد دیگری نظیر بیکاری، ناامیدی، فقر و مشکلات خانوادگی است. بنا بر آمارهای مرکز حقوق بشر کردستان، در سە ماهە پایانی سال بیش از ۵۵ نفر در کردستان اقدام بە خودکشی کردەاند کە متاسفانە ٣۶ مورد آن موفق بودە است. از این ٣۶ تن کە بە زندگی خود پایان دادەاند، ١۶ تن زن و ٢٠ تن دیگر نیز مرد بودەاند. مرکز حقوق بشر کردستان پیشتر گزارش دادە بود کە در ٩ ماه (فصول بهار، تابستان و پاییز) سال نیز ٢١٧ نفر با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند و با احتساب این آمار شمار کسانی کە طی سال ١٣٩٨ در کردستان با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند، حداقل ٢۵٣ تن بودە است. از این  ٢۵٣ نفر، تعداد ١٢١ تن از آنان زن و ١٣٢ نفر نیز مرد بودەاند. در این فهرست نام و مشخصات پیرمردی ۶۶ سالە و یک دختر نوجوان ١٣ بە چشم می‌خورد.

همچنین طی مدت سە ماهە پایانی سال ١٣٩٨، حداقل ٩ نفر کارگر کرد دچار حوادث کار شدەاند کە منجر بە مرگ ٧ نفر از آن تعداد گشتە است. باتوجە بە اینکە در ٩ ماهە پیشین سال نیز ۴۵ کارگر دچار سوانح کاری شدە بودند، مجموعا ۵۴ کارگر در سال ١٣٩٨ قربانی حوادث کار شدەاند.

مرگ و قطع عضو کارگران بە هنگام کار در نتیجە فقدان امنیت جانی کارگران و نبود استانداردهای ایمنی در حالت است کە تنها ١٠٪ از کارگران در کردستان ایران مشمول بیمە بودە و بقیە کارگران کە بیشتر آنان را کارگران ساختمانی و فصلی تشکیل می‌دهند، فاقد هیچ نوع بیمەای می‌باشند.

از سوی دیگر وضعیت معیشتی و حقوق کارگران بە نسبت سال ١٣٩٧ افت چشمگیری داشتە و در بخش کارگاهها و شهرداریها چندین ماه حقوق معوقە داشتەاند و مزایا و عید آنها نیز در بسیاری موارد پرداخت نشدە است.

گفتنی است این آمارها و دادەهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان تنها آن بخش از نقض حقوق بشر در کردستان ایران را در بر میگیرد کە صحت و سقم آنان از طرف منابع این مرکز و سایر نهادهای حقوق بشری معتبر تایید شدە است.

مرکز حقوق بشر شرق کردستان بر این باور است در نبود فضای سالم رسانەای و اطلاعات سالم و شفاف تنها میتوان بدین آمارها بسندە کرد، این درحالی است کە آمارهای واقعی بە مراتب بیشتر و متغیرتر از آمارهای منتشر شدە میباشد.

جهت مشاهدە و دانلود جزئیات جداول نقض حقوق بشر در کردستان ایران روی فایل pdf ذیل کلیک کنید:

جزئیات جداول نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی زمستان و جمعبندی سال 1398

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *