۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

خودکشی ٢۵٣ نفر در کردستان

چاونیوز: در سال گذشتە (١٣٩٨) حداقل ٢۵٣ تن از صدها نفری کە اقدام بە خودکشی کردەاند جانشان را از دست دادەاند.
بە استناد آمارهای مرکز حقوق بشر شرق کردستان، در سال ١٣٩٨، حداقل ٢۵٣ شخص بە دلایل گوناگون بیکاری، فقر، ناامیدی، و مشکلات خانوادگی متاسفانە اقدام بە خودکشی آنها موفق بودە است.
از این تعداد ٢۵٣ نفر، ١٢١ نفر زن و ١٣٢ نفر نیز مرد بودەاند. در این بین مسن ترین این افراد کە خودکشی کردەاند یک مرد ۶۶ سالە بودە و در مقابل کم سن ترین نیز یک دختر نوجوان ١٣ وجود داشتە است.
بنا بە آمارهای موجود اقدام بە خودکشی و ناموفقیت بودن این عمل، بسیار بیشتر از آمارهای منجر بە مرگ این پدیدە تاسف بار بودە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.