۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شمسی
آموزش وردپرس

یش از ١٨٠ نفر در کردستان بر اثر سانحە کار جان خود را از دست دادەاند

چاونیوز: یش ١٨٠ کارگر کرد در سال گذشتە (١٣٩٨) بە دلیل حوادث کاری جان خود را از دست دادەاند، جدای از شمار زیادی کە بە دلیل استاندارد نبودن محل و نوع کار همچنین عدم امنیت جانی کارگران زخمی و یا قطع عضو شدەاند.
مرکز حقوق بشر شرق کردستان مشخصات ۵۴ تن از این کارگران را ثبت کردە است. کە البتە بنا بە دلیل نبود آمار شفاف و اطلاع رسانی دقیق گمان این میرود این آمار بیشتر باشد.
تنها ١٠٪ از مرگ و قطع عضو کارگران کرد در کردستان ایران بە دلیل شرایط و سوانح کاری شامل بیمە کار بودەاند، اللخصوص ٩٠٪ کارگران ساختمانی فاقد مشمول هیچ نوع بیمەای بودەاند.
این در حالی است کە وضعیت معیشتی و حقوق کارگران بە نسبت سال ١٣٩٧ افت چشمگیری داشتە و در بخش کارخانجات و شهرداریها چندین ماه حقوق معوقە داشتەاند و مزایا و عیدانە آنها نیز در بسیاری موارد بەدلیل شرایط بد اقتصادی ایران پرداخت نشدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.