۲۹ فروردین سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۴۰۰

مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران در گفتگو با بی بی سی فارسی

چاونیوز: گفتگوی بی بی سی فارسی با شاهرخ حسن‌زاده، مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران(چاونیوز) در مورد وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته(١٣٩٩ خورشیدی)

ادامه نوشته »

اتحادیه اروپا چندین مقام جمھوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم میکند

چاونیوز: اتحادیه اروپا قصد دارد کە چندین مقام جمھوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلومات اتحادیه اروپا خبر داد:‌ برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ ، اتحادیه اروپا قرار است روز چهارشنبه این هفته با تحریم شماری از مقامهای رژیم …

ادامه نوشته »

زخمی شدن یک کولبر در مرزهای کوردستان

چاونیوز: یک کولبر در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد. بە گزارش چاونیوز، روز سەشنبە ١٠ فروردین ١۴٠٠، یک کولبر با مشخصات “س، آ” با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی شهرستان پاوە در مرزهای نوسود از ناحیە پا زخمی شد. یک منبع بە چاونیوز اطلاع دادە …

ادامه نوشته »

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە زمستان، جمع بندی کل سال ١٣٩٩

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ٢۶ صفحە از طرف مرکز حقوق بشر کوردستان ایران تهیە و تنظیم شدە است.  

ادامه نوشته »

بازداشت چهار شهروند در شهرستان بانە

چاونیوز: چهار شهروند یکی از روستاهای شهرستان بانە از طرف نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. بەگزارش چاونیوز، روز پنج شنبە ۵ فروردین ١۴٠٠، چهار شهروند ساکن روستای “یعقوب آباد” شهرستان بانە بانامهای “ریبوار قادری، پرویز قادری، بهروز قادری و هاوژین قادری” کە از اعضای یک خانوادە می باشند توسط …

ادامه نوشته »

یک زن جوان به زندگی خود پایان داد

چاونیوز: یک زن جوان ساکن یکی از روستاهای جوانرود بە زندگی خود پایان داد. بەگزارش چاونیوز، روز جمعە ۶ فروردین ١۴٠٠، یک زن جوان بانام “هانیه مرادی” ۱۹ ساله، فرزند علی اهل روستای شیخ صیله از توابع جوانرو بە زندگی خود پایان داد. لازم به ذکر است که نامبرده متاهل …

ادامه نوشته »

آمار خودکشی طی سال ١٣٩٩؛ در کوردستان دستکم ١۵٣ شهروند بە زندگی خود پایان دادەاند

چاونیوز: خودکشی در کوردستان بە پدیدەای اجتماعی و زیانبار تبدیل شدە است، بەدلیل محرومیت و همچنین بە حاشیەراندن کوردستان از سوی حکومت مرکزی خساراتش نسبت بە دیگر مناطق ایران بیشتر است. آمارهای مرکز حقوق بشر کوردستان ایران(چاونیوز) اشارە می‌کنند کە طی سە ماە زمستان سال جاری تا آن جا کە …

ادامه نوشته »

طی سال ١٣٩٩ دستکم ۶۴٠ شهروند از طرف نیروهای اطلاعاتی بازداشت و زندانی شدەاند

چاونیوز: طی سە ماە زمستان سال گذشتە(١٣٩٩). ١٩٩ فعال و کنشگر سیاسی و مدنی در کوردستان بەاتهام فعالیت سیاسی و طرفداری از احزاب سیاسی کوردستان بازداشت و زندانی شدەاند. از این ١٩٩ تن بخشی از آنان پس از بازجوئی اولیە تا زمان دادگاهی با قرار وثیقە بە شیوەی موقت آزاد …

ادامه نوشته »

طی سال گذشتە(١٣٩٩) حکم اعدام حداقل ۵٠ زندانی کورد را اجرا شدە است

چاونیوز: دستگاە قضایی جمهوری اسلامی طی سە ماە زمستان سال جاری حکم اعدام ٩ زندانی کورد را صادر کردە است کە بخشی بسیاری از آنان بەاتهام قاچاق مواد مخدر و قتل عمد اعدام شدەاند. دستگاە قضایی جمهوری اسلامی همچنین طی ٩ ماە اول سال جاری ۴١ زندانی کورد را اعدام …

ادامه نوشته »

طی سال ١٣٩٩ دستکم ٢٢۶ کولبر و کاسبکار کورد کشتە یا زخمی شدەاند

چاونیوز: براساس آخرین آمار و اطلاعاتی کە “مرکز حقوق بشر کوردستان ایران” آن را ثبت کردە است، در سە ماهە فصل زمستان دستکم ۵٢ کولبر و کاسبکار کورد قربانی سیاست توسعە نیافتگی اقتصادی همچنین محرومیت و رفتار دشمن‌مابانە جمهوری اسلامی ایران در حق بە ملت کورد شدەاند. از این ۵٢ …

ادامه نوشته »