۱۱ مرداد سال ۱۴۰۰ شمسی
آموزش وردپرس

اسناد و مدارک

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە بهار ١۴٠٠

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە اول سال ١۴٠٠ شمسی.

ادامه نوشته »

کشتە و زخمی شدن ٣۴ کولبر، بازداشت ٩۶ فعال سیاسی مدنی، روزنامەنگار و خودکشی دست کم ٣۴ شهروند طی دوماهە بهار ١۴٠٠(فروردین و اردیبهشت ماه)

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. طی دوماهە اول سال ١۴٠٠ هجری شمسی، حداقل ٣۴ کولبر و کاسبکار کورد با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی، سقوط از ارتفاع بەدلیل تعقیب و گریز، زخمی و …

ادامه نوشته »

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە زمستان، جمع بندی کل سال ١٣٩٩

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ٢۶ صفحە از طرف مرکز حقوق بشر کوردستان ایران تهیە و تنظیم شدە است.  

ادامه نوشته »

گزارش نقض حقوق بشر در کوردستان ایران، طی سە ماهە زمستان ١٣٩٩

چاونیوز: گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران از سوی دستگاە قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کوردستان ایران طی سە ماە زمستان ١٣٩٩ و فصل چهارم سال، نقض سیستماتیک حقوق بشر در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی را تجربە کردە است. …

ادامه نوشته »

گزارش آماری مرکز حقوق بشر کردستان ایران(چاونیوز) از وضعیت نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی سال ۲۰۲۰ میلادی

مرکز حقوق بشر کردستان ایران(چاونیوز) در آخرین روز سال میلادی ۲۰۲۰ ، گزارش آماری خود را از وضعیت نقض فزاینده و آشکار حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند. اعدام: چاونیوز: بە استناد بە آمار مرکز حقوق بشر کردستان ایران(چاونیوز)، طی سال ٢٠٢٠ میلادی حکم اعدام حداقل ۴٨ زندانی کرد در …

ادامه نوشته »

گزارش بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران(سه‌ماهه پاییز ١٣٩٩.ش)

چاونیوز: در سه‌ماهه پاییز 1399.ش و در فصل سوم سال جاری، کوردستان ایران بدلیل سرکوبگری جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در عرصه‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرد.   براساس آمار و اطلاعاتی که مرکز حقوق بشر کوردستان ایران آن‌ را ثبت کرده است، در مدت سه‌ماهه‌ی …

ادامه نوشته »

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد

کشتە و زخمی شدن ۵٩ کولبر، زندانی و بازداشت ١٠۶ فعال سیاسی، اعدام ١۵ زندانی کرد (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاه قضا، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە نخست سال ١٣٩٩) کردستان ایران در سال جدید(١٣٩٩) و سە …

ادامه نوشته »

گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سە زمستان ١٣٩٨ شمسی

کشتە و زخمی شدن ۵۴ کولبر، بازداشت ١٨٧ نفر، صدور ٢٧٣ سال زندان علیە ٨٠ زندانی سیاسی کرد طی مدت سە ماهە اخر سال ١٣٩٨   (گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان ایران توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سە ماهە آخر (زمستان ١٣٩٨ …

ادامه نوشته »

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران طی سه ماه پاییز سال ١٣٩٨ خورشیدی

(گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران از سوی دستگاه قضایی نیروهای مسلح رژیم و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی) کردستان ایران طی سه ماه پاییز سال ١٣٩٨ خورشیدی بار دیگر سرکوب‌های جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر را در تمامی ابعاد سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی را آزمودەاست. …

ادامه نوشته »