۱۵ تیر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: آبان ۲, ۱۳۹۷

اظهارات گزارشگر سازمان ملل در خصوص سرکوب رسانەها در ایران

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر از سوی سازمان ملل متحد بەخاطر آزار و ایذای فعالان رسانەای محکوم سناختە شد. رژیم جمهوری اسلامی ایران ازجملە حکومت‌هایی است کە هموارە بە آزار و اذیت روزنامەنگاران و ارباب جرائد پرداختە و زندان‌های این رژیم مملو از کسانی است کە بگونەای رفتار و سیاست‌های …

ادامه نوشته »