۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

233 مورد نقض حقوق بشر در کردستان ایران در سەماهەتابستان١٣٩۶

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران از طرف دستگاە‌های قضای و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی طی مدت سە ماە تابستان 233 مورد نقض حقوق بشر روی دادە است.
در حالیکە کشتار کولبران و مردم کاسبکار در مناطق مرزی کردستان حساسیت بیشتری یافتەاست و تنها در شهریور ماە امسال موجب بروز پارەای نارضایتی در شهرهای بانە و سنندج گردید با این وصف در مدت سەماهە تابستان امسال حداقل ۵٠ کولبر و کاسبکار با گلولە مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی کشتە و زخمی شدەاند.
بنا بە گزارش‌های بدست آمدە و پیگیری مرکز حقوق بشر برای شرق کردستان از این ۵٠ نفر، ٢٣ نفر آنها با گلولە مستقیم نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران کشتە شدەاند، و دو نفر دیگر نیز بە دلیل تعقیب نیروهای رژیم و تیراندازی از پرتگاە پرت شدە و جان باختە و ٢۵ نفر نیز زخمی شدەاند.
کشتە و زخمی شدن ۵٠ کولبر در مدت سە ماهە تابستان امسال، در حالیکە در فصل بهار و سەماهە اول سال ٣٧ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی کردستان مورد هجوم و تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتەاند، نشان میدهد کە نیروهای مسلح رژیم در فصل تابستان سیاست کردستیزانە و سرکوب را تشدید کردەاند.
تنها در مدت سە ماهە تابستان 95 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در کردستان بە اتهام طرفداری از احزاب سیاسی کردستانی دستگیر و زندانی شدەاند. دە‌ها تن بعد از بازجویی و تا زمان دادگاهی آنها با قید وثیقە بصورت موقت آزاد شدەاند، و ١٢ نفر از آنان بە ٢ تا ٣٠ سال زندان محکوم شدەاند، و همچنین یک زندانی دیگری بە اتهام محاربە بە اعدام محکوم گشتەاست.
بازداشت و محکوم شدن 95 فعال مدنی و سیاسی کرد در فصل تابستان، در حالی است کە در فصل بهار امسال نیز حدود ١٠۶ تن از مردم عادی و فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاە‌‌های امنیتی رژیم بە اتهام فعالیت امنیتی و سیاسی بر ضد جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.
دستگاە قضای رژیم جمهوری اسلامی طی مدت سەماهە تابستان امسال حکم اعدام ٣۴ زندانی کرد را بە اجرا گذاشت. از این ٣۴نفری کە در این مدت اعدام شدەاند و اسامی آنها نیز محرز گشتە اکثریت آنان در ارتباط با مواد مخدر بە مرگ محکوم شدەاند. در ضمن یک زندانی سیاسی کرد عضویت یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی و فعال امنیتی بر ضد جمهوری اسلامی اعدام شدە است . شایان ذکر است دستگاە قضای رژیم جمهوری اسلامی در فصل بهار ١۵ زندانی کرد را اعدام کردە بود، و بر این اساس، آمار اعدام شدگان در کردستان در این فصل در مقایسە با سە ماهە بهار گذشتە بیش از دو برابر افزایش پیدا کردە است .
تنها در مدت سەماهە تابستان، ۶ نفر بعلت انفجار مین زخمی شدەاند، لذا تعداد کسانی کە از اول امسال بر اثر منفجر شدن مین کشتە و زخمی شدند ٢٨ نفر رسیدەاست.
خودکشی در کردستان پدیدەای تألم‌برانگیز دیگری است کە بەدلیل عدم رعایت حقوق بشر و همچنین بە حاشیە قرار دادن کردستان از طرف رژیم جمهوری اسلامی کردستان ایران در این رابطە در مقایسە با سایر مناطق ایران خسارات بیشتری برجای نهادەاست.
آمارهای مرکز حقوق بشر برای کردستان ایران نشان می‌دهند کە در سەماهە تابستان امسال تا آنجایی کە آشکار گشتە و رسانەای شدەاند، ٣٢ نفر در کردستان از طریق خودکشی بە زندگی خود خاتمە دادەاند، کە ١٢تن از آنها زن بودەاند. آمار اقدام بە خودکشی در این مدت دو برابر قربانیان پدیدە خودکشی بودە است؛ بگونەای کە این فرد یا موفق بە خودکشی نبودە یا اینکە اقوامشان بەموقع سر رسیدە و از خودکشی آنها جلوگیری بعمل آوردەاند.
لازم بە یادآوری است کە در فصل بهار هم ٣۵ نفر در کردستان دست بە خودکشی زدەاند، کە در این خصوص کارشناسان اجتماعی براین باور هستند علت اصلی پیدایش و گسترش آن در کردستان وضعیت سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی میباشد.
در مدت سە ماهە تابستان امسال حداقل ١٣ کارگر کرد بعلت حادثە کاری دچار حادثە شدەاند. از این تعداد ٩ نفر جان دادەاند و ۴ نفر نیز مصدوم و معلول شدەاند. در فصل بهار امسال ٢۵ کارگر کرد بەدلیل حوادث کاری کشتە و زخمی شدەاند. تداوم مرگ و نقض عضو کارگران در کردستان بعلت حوادث در حین انجام کار در حالی است کە تنها دە درصد از آنها دارای بیمە کاری میباشند و ٩٠% دیگر، بویژە کارگران فصلی و ساختمان سازی فاقد بیمە تامین اجتماعی بودە و تحت پوشش هیچ‌گونە بیمەای نیستند.
این آمار و اطلاعات مرکز حقوق بشر برای شرق کردستان کە در رابطە با نقض حقوق بشر در این بخش ایران منتشر شدە است ، تنها شامل این قسمت میباشد کە آمارش از طرف رسانە ‌‌ها و منابع خبری معتبر بصورت آشکارا انتشار یافتەاست وگر نە مرکز حقوق بشر کردستان معتقد است آمار دقیق نقض حقوق بشر در کردستان توسط رژیم حاکم بر ایران بیش از آمار ارائە شدە میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *